Netigate Success Center

Support

Skapa en lista med frågor

När du väl bestämt dina mål och ditt syfte med undersökningen är det dags att förbereda
innehållet. Vi rekommenderar att du börjar med att bestämma hur din undersökning ska se
ut: vill du ha en fråga per sida eller vill du kategorisera frågor i olika delar (som
bakgrundsinformation, ledarskap och arbetsmiljö)? I de flesta fall föredras det att din
undersökning sorteras in olika delar – för tydlighetens skull. Det kommer också att göra det
lättare för dina respondenter att navigera i undersökningen.

När du bestämmer dig för vilka frågor du ska ha med i din undersökning, bör du ofta hänvisa
till de mål du har satt upp för ditt projekt. Detta hjälper dig att bibehålla fokus.
Det finns ett par tumregler när du skapar dina enkätfrågor:

JA:
Håll en röd tråd
– Använd samma svarskala genom hela undersökningen (exklusive NPS-frågan).
Detta hjälper till att undvika förvirring och opålitliga resultat.
– Undvik inverterade frågor. Alla svarsalternativ ska ha samma format, dvs. från
låg till hög eller tvärtom.
– Gör det möjligt att fylla i svar med en kommentar.
Håll det enkelt
– Håll dig till ämnet
– Undvik tekniska termer och ord med känslomässiga associationer.
– Bibehåll ett rent språk och konsekventa formuleringar.
Tänk på att kort är gott
– Ställ bara frågor som du kan vidta åtgärder för.
– Använd fördefinierad information om dina respondenter för att möjliggöra
jämförelser (bakgrundsdata).

NEJ:
● Använd inte fraser som kan leda till att respondenterna tolkar frågorna olika.
● Använd inte ordet “och” i frågor. Till exempel: ”Vad tycker du om produktens pris och
leveranstid?”
● Ställ inte ledande eller suggestiva frågor. Till exempel: ”Har du några problem med
din chef?”

Vilka frågor bör jag inkludera?

Frågetyp kommer att variera beroende på projekt. Det finns dock tre vanliga trådar du kan
överväga för att säkerställa tillförlitliga och användbara resultat.

1. Bakgrundsfrågor
Först har vi bakgrundsfrågorna. Syftet med dem är att underlätta för respondenten att sätta
sig in i undersökningen, samtidigt som de ger dig den information du behöver för att
analysera dina resultat på grupp- eller avdelningsnivå (till exempel). Att få till dessa frågor
när du utformar din undersökning är avgörande.

2. Key Performance Indicator (KPI) värde

Därefter bör du inkludera de frågor som ger dig dina KPI-värden. T.ex. en NPS, NKI (Nöjd
Kund Index), eller NMI-fråga ( Nöjd Medarbetar Index). KPI-frågor genererar vanligtvis
kvantifierbar data (dvs. siffror) som låter dig mäta och jämföra prestation över tid. Det
inneboende värdet av KPI-frågor innebär att de bör tas med mycket tidigt i en undersökning.

3. Övriga frågeområden

Till sist bör du inkludera andra frågor som är relevanta för att få de uppgifter du behöver.
Tänk noga igenom hur du kan göra detta utan att störa flödet i undersökningen. De övriga
frågorna tenderar att vara större och mer tidskrävande för respondenterna. Därför
rekommenderar vi att de tas med efter bakgrunds och KPI-frågorna (som är mycket enkla
och snabba att slutföra). Vi rekommenderar också att alternativet ”Vet inte / inte tillämpbar”
införs för dessa frågor. Det innebär att respondenterna kan hoppa över frågorna om de inte
är tillämpbara eller om de inte har den kunskap som krävs för att kunna bedöma frågan.

TIPS: Vi rekommenderar starkt att du involverar dina kollegor och andra viktiga intressenter i
planeringen av enkäten innan du börjar bygga den. På så sätt kan du se till att alla är nöjda
och glada innan du skapar undersökningen i Netigate.