Netigate Success Center

Support

Widgets för webbplatsundersökningar

Innehållsförteckning

  En webbplatsundersökning låter dig samla in feedback direkt från webbplatsbesökare via en javascript-widget som är enkel att implementera.

  Såhär skapar du en widget för webbplats-undersökningar

  För att komma igång, gå till Distribuera för din valda undersökning och klicka på webbplatsundersökning.

  Du kommer då att omdirigeras till en metodsida för widgetdistribution med alla inställningar förinställda på standardvärden.

  Notera: Webbplatsundersökningar ingår i Netigates Enterprise licens, men kan också köpas till som ett separat tillägg. Om du vill lägga till den här funktionen i ditt licenspaket kontakta din kontaktperson.

  Widgetinställningar

  Widgetinställningarna är uppdelade i fyra delar: Visa, Konfiguration, Avancerade inställningar och Aktivering. 

  Inställningar – Visa

  Bredd: Justera bredden på popup-widgeten för undersökningen i px eller %. Maximum 1200 px, minimum 350 px

  Höjd: Justera höjden på popup-widgeten för undersökningen i px eller %. Maximum 1200 px, minimum 350 px

  Notera: Widgetens popup-bredd och höjd är responsiv och anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter och kommer alltid att visas som högst upp till 100% av visningsområdet.

  Undersökningsknapp: Växlar synligheten för undersökningsknappen.

  Knappen för undersökningen är placerad vid kanten av webbläsarfönstret och följer med besökarna när de scrollar och är synligt framför allt annat innehåll. Genom att klicka på den triggas undersökningens widget. Om detta alternativ är inaktiverat kan en JavaScriptfunktion användas för att trigga undersökningen att poppa upp programmatiskt (se avsnittet ”hämta kod” nedan). Följande alternativ för knappen blir tillgängliga när undersökningsknappen är aktiverad:

  Knapptext: Definiera texten för undersökningsknappen, max 40 tecken.

  Placering av knapp: Definiera positionen för undersökningsknappen. Tillgängliga val: Vänster, Höger, Nederst.

  Bakgrundsfärg: Bakgrundsfärgen för undersökningsknappen

  Textfärg: Textfärgen på undersökningsknappen

  Konfiguration

  Specificerade domäner (vitlistade domäner)Lägg till domänerna där undersökningens widget ska visas. Om denna lista är tom tillåts den på alla domäner. Detta kan användas för extra säkerhet eller för att specificera vilka underkataloger som undersökningen ska visas på. Exempel: www.netigate.net/articles/*. 

  Enheter att visa på: Avgör vilka enheter som widgeten ska visas på. Tillgängliga enheter:  Alla enheter, Dator, Mobil och läsplatta. Detta antas utifrån information från webbläsaren.

  Ett svar per respondentAktivera det här alternativet för att hindra besökare från att svara på samma undersökning flera gånger (från samma enhet). Detta baseras på cookies som varar i 365 dagar. Om en besökare redan svarat på undersökningen kommer widgeten inte att triggas igen. 

  Visningsfrekvens: Ange sannolikheten som varje besökare har att se widgeten. Om den är inställd på 100 % kommer alla besökare att se den.

  Avancerade inställningar

  Lägg till anpassade variabler (Bakgrundsdata):  Anpassade variabler låter dig samla in ytterligare information om dina respondenter, t.ex. e-postadresser till dina kunder som är inloggade på webbplatsen. När dessa variabler väl definierats kan du skicka värden för dessa för varje respondent genom att skicka JSON-objekt efter att du har triggat undersökningens widget. 

  Det finns två typer av anpassade variabler tillgängliga:

  ● Ordinal: Presenterar bakgrundsdata på samma sätt som en dropdownfråga i rapporten. Detta gör att du kan filtrera på aggregerade svar. Det är idealiskt för information av typen ”land” exempelvis.

  ● Textruta: Presenterar bakgrundsdata som fritextsvar i rapporten. Detta är bra för informationstyper såsom ”kommentarer”.

  I listan med anpassade variabler kan du se alla etiketter för bakgrundsdata för undersökningen ifråga även om de har lagts till via andra distributionsmetoder.

  Notera: Om en anpassad variabel importeras till undersökningen som en bakgrundsdatafråga kan du inte ta bort den förrän du tar bort den från undersökningen.

  Exempel: 
  Du vill veta vilken sida besökaren besvarar undersökningen på, eftersom feedbacken du får bara är relevant för den. För att göra detta kanske du vill spara sidrubriken som ytterligare information förutom de frågor respondenten redan svarar på.

  Lösning: Lägg till anpassad variabel med namnet ”Sida” och ställ in den som ”ordinal”. Använd sedan anpassad ID-variabel som anges i listan och använd det i ett JSON-objekt efter widgetens huvudkodavsnitt, se nedan:


  // Your Widget’s main code snippet would be here
  // Read more about the widget’s main code snippet further down in this document
  
  // Then you apply your custom variables (background data labels) ntgtWidget("bgData", {
  788290: "landing-page-133" // Probably used a JS variable
  });

  Aktivera din widget för webbplatsundersökning

  Aktivering: Stäng av denna för att tillfälligt inaktivera widgeten oberoende av resten av distributionsmetoderna. Inställningen är aktiverad som standard.

  Få koden för widget och integrera den på din hemsida

  Efter att du sparat dina ändringar, ta Javascriptkoden (JS)  och kör den på din hemsida.

  För att göra det, klicka på få widget-kod längst ner på widget-sidan efter att du sparat dina ändringar. Du hittar också en få widget-kod knapp för varje distributionsmetod för widget i distributionslistan för din undersökning.

  Där hittar du widgetens huvudsakliga kodavsnitt (Javascript) som ingår i HTML-taggar. Kopiera hela skriptet för att sedan klistra in det som HTML i din hemsidas HTML-dokument. Alternativt, ignorera <script> och </script> HTML-taggar för att använda den som Javascript.

  Påminnelse: Se till att undersökningens slutdatum inte passerat, att startdatumet är tidigare än dagens datum och att undersökningen är aktiverad. Annars startar inte widgeten.

  Exempel på Netigates huvudsakliga widgetkodavsnitt:


  <!-- Netigate Widget -->
  <script>
  (function(w, d, s, o, f, js, fjs) { w["NetigateWidget"] = o;
  w[o] = w[o] || function() {
  (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments);
  }, js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js.id = o, js.src = f, js.async = 1, fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(window, document, "script", "ntgtWidget", "https://widget.netigate.se/test/widget.min.js"); ntgtWidget("widgetId", "XXXXXXXX-XXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX");
  </script>
  <!-- End Netigate Widget -->

  Initieringsfunktion (Javascript): Använd den här när du vill utlösa widgeten programmatiskt. Det är perfekt om du har dolt undersökningsknappen och vill be om feedback efter en specifik åtgärd som en besökare har vidtagit på din webbplats. Du hittar den här Javascript-funktionen i få kod-modalen. Exempel: besökare som är på väg att lämna webbsidan eller  fullföljt ett köp av en vara.

  Initieringsfunktion:


  ntgtWidgetTrigger();

  Avancerade inställningar – Widgets för webbplatsundersökning

  Notera: Alla kod-snippets i detta dokument är alltid avsedda att användas och köras efter huvudwidgetens kod-snippet och som Jacascript kod.

  Åsidosätt alternativ

  Alla widgetinställningar i verktyget kan åsidosättas när du kör Javascript-widgetskriptet med ett JSON-objekt. Detta ger dig mer flexibilitet när det gäller anpassade lösningar för segmentering av målgrupper. Du kan inte ändra specificerade (vitlistade) domäner eller lägga till nya anpassade variabler (BGD- etiketter).

  Åsidosätt alternativ exempel:


  (function(w, d, s, o, f, js, fjs) {
  w["NetigateWidget"] = o;
  w[o] = w[o] || function() {
  (w[o].q = w[o].q || []).push(arguments);
  }, js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], js.id = o, js.src = f, js.async = 1,
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  })(window, document, "script", "ntgtWidget", "https://widget.netigate.se/test/widget.min.js");
  ntgtWidget("widgetId", "5bc8f5fa-1e17-XXXX-XXXX-b607f5b3b38e");
  ntgtWidget("overrideOptions", { height: 50, buttonText: "We ♥ feedback" });

  Alla tillgängliga alternativ för åsidosätt:


  ntgtWidget("overrideOptions", {
  activateSideButton: true,
  buttonBackground: "#006699",
  buttonText: "#ffffff",
  buttonTextColor: "Give us feedback!",
  displayRate: 50,
  height: 100, heightMetric: "%",
  placement: "Left",
  showOnDesktop: true,
  showOnMobile: true,
  singleAnswerPerVisitor: false,
  width: 132,
  widthMetric: "px"
  
  });

  Skapa en ny respondent (dold inställning)

  Som standard är detta alternativ sant. Detta kan bara ändras genom att manuellt ställa in alternativet till falskt efter att widgeten initierats.

  När det är sant skapas en ny respondent (och därmed en ny svarsuppsättning) för varje undersökningsbelastning. När det är falskt igenkänns samma respondent via en cookie och fortsätter att svara endast om de inte har avslutat undersökningen tidigare.

  Skapa en ny respondent vid varje belastning, exempel:


  ntgtWidget("overrideOptions", { createNewRespondentOnLoad: false });

  Inaktivera flag

  Du kan använda följande funktion om du tänker dölja undersökningen för en specifik målgrupp eller användare.

  Så här inaktiverar du en widget för vissa eller alla besökare, exempel:


  ntgtWidget("disable", !successfulPurchase);

  Debug flag

  Använd den här flaggan om du vill logga informativa varningsmeddelanden i konsolen på webbplatsen där du integrerar widgeten. Detta kan vara till hjälp första gången du integrerar en widget för teständamål.

  Debug flag, exempel:


  ntgtWidget("debug", true);